Opći uvjeti poslovanja


PERFECT NEKRETNINE d.o.o. Horvaćanska cesta 166, Zagreb
Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N.107/07,144/12)

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Općim uvjetima poslovanja uređuju uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina trgovačkog društva PERFECT NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Posrednik). Sklapanju, ispunjenju i prestanku ugovora posredovanju u prometu nekretnina, pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca, te posredničkoj naknadi.

Članak 2.
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:

1. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
2.Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
3.Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
4.Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
5.Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

II. PONUDA

Članak 3.
Posrednik zaprima i/ili daje ponude za sklapanje Ugovora o posredovanju s Nalogodavcima na temelju podataka koje Posrednik zaprima pisanim i/ili usmenim putem od Nalogodavaca koji svoje nekretnine nude za prodaju, zakup ili najam.
Posrednik zadržava mogućnost pogreške,te prethodne prodaje ili odustajanja od strane Nalogodavca.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 4.
1.Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
2.Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
3.Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, smatra se da je Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
4.U Ugovoru sklopljenu između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
5.Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

Članak 5. Prestanak Ugovora o posredovanju
1.Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
2.Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
3.Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

Članak 6. Isključivo posredovanje
1.Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog Posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
2.Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog Posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
3.Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
4.Na Ugovor o isključivom posredovanju također se primjenjuju odredbe čl.4 ovih Općih uvjeta poslovanja.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 7. Obveze posrednika
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5.omogućiti pregled nekretnina,
6.posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja Ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7.čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8.ako je predmet sklapanja Ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8. Obveza Nalogodavca
Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom, te:
1.obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2.dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
3.osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4.obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5.nakon sklapanja Predugovora kojim se Nalogodavac obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu.
6.ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7.obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.
Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno,ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.
Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom ishođenja potrebne vlasničke i druge dokumenatcije koje su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet,uknjižba vlasničkog prava u zemljišne knjige,sastavljenje Ugovora i dokumenata u obliku javnobiježničkih isprava snosi Nalogodavac.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 9.
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju.
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u ovim Općim uvjetima poslovanja u čl. 7. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene u čl.7 Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 300,00 kn.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene čl.7 Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje Predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni Ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je Predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se na dan sklapanja Predugovora o kupoprodaji obvezuje isplatiti Posredniku naknadu za posredovanje u cijelosti.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje Predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni Ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje u cijelosti isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog Ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog Predugovorom za sklapanje glavnog Ugovora.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog Ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje u cijelosti isplatiti Posredniku na dan sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:

  • Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
  • Organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
  • Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene naknade.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 13. svibnja, 2014.godine

Zagreb, 13. svibnja, 2014.godine